Cho 31,5 g hỗn hợp gồm Mg, Zn tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 loãng thu được 17,92 lít khí ( đktc ). a. Tính khối lượng mỗi kim loại và tính nồ

Question

Cho 31,5 g hỗn hợp gồm Mg, Zn tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 loãng thu được 17,92 lít khí ( đktc ).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại và tính nồng độ % H2SO4
b. tính nồng độ mol H2SO4 ( D= 0,5g/ml )

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-06T15:15:57+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:17:22+00:00

  Đáp án:

   dưới  nha bn

  Giải thích các bước giải:

   Mg+H2SO4 →MgSO4+H2

    x→     x                           x

    Zn+H2SO4→ZnSO4+H2

     y→   y                        y

  ta có hệ pt:24x +65y=31,5      x=0,5

                    x+y=0,8                 y=0,3

  a.%mMg=0,5 x24 x100:31,5≈38,1%

   %mZn=61,9%

  C%H2SO4=(0,5+0,3)x 98×100:300≈26,13%

  b. ta có d=m/v

            ⇔0,5=300/v

            ⇔v=600 ml =0,6 l

  CM H2SO4=(0,5+0,3):0,6=4/3 M

  ………………………chúc bn hk tốt…………………………..

  0
  2021-10-06T15:17:52+00:00

  Đáp án:

  a, \({m_{Mg}} = 12g\), \({m_{Zn}} = 19,5g\),\(C\% {H_2}S{O_4} = \)26,13%

  b,\(C{M_{{H_2}S{O_4}}} = \)5,1M

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a và b là số mol của Mg và Zn

  \(\begin{array}{l}
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,8mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  24a + 65b = 31,5\\
  a + b = 0,8
  \end{array} \right.\\
   \to a = 0,5 \to b = 0,3\\
   \to {m_{Mg}} = 12g\\
   \to {m_{Zn}} = 19,5g\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{Mg}} + {n_{Zn}} = 0,8mol\\
   \to C\% {H_2}S{O_4} = \dfrac{{0,8 \times 98}}{{ 300}} \times 100\%  =26,13\% 
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = 78,4g\\
   \to {V_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{78,4}}{{0,5}} = 156,8ml = 0,1568l\\
   \to C{M_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{0,8}}{{0,1568}} = 5,1M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )