Cho 32,28 gam hỗn hợp X gồm (KAl(SO4)2.12H2O (phèn chua); K2SO4; Al2(SO4)3) vào nước được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho vào

Question

Cho 32,28 gam hỗn hợp X gồm (KAl(SO4)2.12H2O (phèn chua); K2SO4; Al2(SO4)3) vào nước được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1 cho vào dd Ba(OH)2 dư thu được 19,805 gam kết tủa
Phần 2 cho vào dd NH3 dư thu được 3,51 gam kết tủa.
Tính thành phần phần trăm về khối lượng của phèn chua trong hỗn hợp X?
A. 74,52% B. 73,42% C. 69,04% D. 63,52%

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-26T18:37:30+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:38:31+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol của \(KAl{(S{O_4})_2}.12{H_2}O;\;{{\text{K}}_2}S{O_4};{\text{A}}{{\text{l}}_2}{(S{O_4})_3}\) lần lượt là x, y, z.

  \( \to 474x + 174y + 342z = 32,28{\text{ gam}}\)

  Chia hỗn hợp Y thành 2 phần bằng nhau thì số mol mỗi chất lúc này là 0,5x; 0,5y và 0,5z mol.

  Cho phần 1 vào \(Ba{(OH)_2}\) dư thu được kết tủa là \(BaS{O_4}\)

  Bảo toàn gốc sunfat

  \({n_{BaS{O_4}}} = \frac{{19,805}}{{233}} = 0,085{\text{ mol = 2}}{\text{.0}}{\text{,5x + 0}}{\text{,5y + 3}}{\text{.0}}{\text{,5z = x + 0}}{\text{,5y + 1}}{\text{,5z}}\)

  Cho phần 2 tác dụng với \(N{H_3}\) được kết tủa là \(Al{(OH)_3}\)

  Bảo toàn Al:

  \({n_{Al{{(OH)}_3}}} = \frac{{3,51}}{{78}} = 0,045{\text{ mol = 0}}{\text{,5x + 2}}{\text{.0}}{\text{,5z = 0}}{\text{,5x + z}}\)

  Giải được: x=0,05; y=0,01; z=0,02

  \( \to {m_{KAl{{(S{O_4})}_2}.12{H_2}O}} = 0,05.474 = 23,7{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{m_{KAl{{(S{O_4})}_2}.12{H_2}O}} = \frac{{23,7}}{{32,28}} = 73,42\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )