Cho 32,8 gam hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ X, Y tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp 2 rượu R1OH, R2OH và 18,8 gam một muối RC

Question

Cho 32,8 gam hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ X, Y tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp 2 rượu R1OH, R2OH và 18,8 gam một muối RCOONa ( trong đó R,R1,R2 chỉ chứa cacbon, hidro và R2= R1 + 14 ). Cho toàn bộ 2 rượu tác dụng với Na dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của 2 chất X,Y

in progress 0
Athena 4 tháng 2021-08-16T01:50:52+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:51:53+00:00

  Đáp án:

  $C_{2}H_{3}COOCH_{3}$ và $C_{2}H_{3}COOC_{2}H_{5}$

  Giải thích các bước giải:

  $nNaOH=1.0,2=0,2mol$;

  $nH_{2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3mol$

  Ta có $nRCOONa=nNaOH=0,2$

  \(\to M(RCOONa)=\frac{18,8}{0,2}=94\)

  \(\to M(R)=27\)

  \(\to R\) là $C_{2}H_{3}$

  Gọi công thức chung của $R_{1}OH$ và $R_{2}OH$ là $R^{‘}OH$

  Theo bảo toàn khối lượng:

  $mR^{‘}OH=32,8+0,2.40-18,8=22g$

  Ta có phương trình tác dụng với $Na$

  \(2R^{‘}OH+2Na \to 2R^{‘}ONa+H_{2}\)

  Theo phương trình: $nR^{‘}OH=2nH_{2}=0,6mol$

  Ta có: $M(R^{‘}OH)=\frac{22}{0,6}=36,66$

  \(\to\) Có chất có khối lượng riêng nhỏ hơn 36

  \(\to\) Chất đó là $CH_{3}OH$

  \(\to\) Chất còn lại là $C_{2}H_{5}OH$

  Vậy công thức của $X$ và $Y$ lần lượt là: $C_{2}H_{3}COOCH_{3}$ và $C_{2}H_{3}COOC_{2}H_{5}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )