Cho 34,2 gam Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch X. a) Tính khối lượng muối tạo thành và khối lượng

Question

Cho 34,2 gam Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch X.
a) Tính khối lượng muối tạo thành và khối lượng dung dịch HNO3 12,6 % đã dùng.
b) Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch sau phản ứng.
Giúp mình với ạ

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-26T08:20:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:21:55+00:00

  n Ba(OH)2=$\frac{34,2}{171}$ =0,2 mol

  Ba(OH)2+2HNO3→Ba(NO3)2+2H2O

   0,2 →      0,4             0,2                                      mol

  a.

  m muối=m Ba(NO3)2=0,2 x261=52,2 g

  m ct HNO3=0,4 x63=25,2 g

  mdd HNO3=$\frac{25,2.100}{12,6}$ =200 g

  b.

  dung dịch sau phản ứng :Ba(NO3)2

  mdd sau=m Ba(OH)2+m HNO3=34,2+200=234,2 g

  C% Ba(NO3)2=$\frac{52,2}{234,2}$ x100≈22,28%

  ………………………….chúc bạn học tốt………………………………

        

    

  0
  2021-09-26T08:22:15+00:00

  Đáp án:

   nBa(OH)2=$\frac{34,2}{171}$ =0,2(mol)

  PTHH: Ba(OH)2 + 2HNO3→ Ba(NO3)2+ 2H2O

  TBR   : 0,2→           0,4            0,2                          (mol)

  mHNO3=0,4×63=25,2(g)

  C%dd HNO3=$\frac{mHNO3×100}{mdd HNO3}$⇒12,6=$\frac{25,2×100%}{mdd HNO3}$  

  ⇒mdd HNO3=$\frac{25,2×100%}{12,6}$ =202,38

  DD SAU PỨ GỒM : Ba(NO3)2

  mBa(NO3)2=261×0,2==52,2(g)

  mdd sau=mBa(OH)2 + mdd HNO3=202,38+34,2=236,58(g)

  C% dd Ba(NO3)2=$\frac{mBa(OH)2×100%}{mdd sau}$ =$\frac{52,2×100%}{236,58}$ =22,06%

  Giải thích các bước giải:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )