cho 36,0g ancol X no,đơn chức,mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 6,72 lít khi thoát ra (đktc) a.Tìm công thức phân tử của X b.Viết các đồng phân anco

Question

cho 36,0g ancol X no,đơn chức,mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 6,72 lít khi thoát ra (đktc)
a.Tìm công thức phân tử của X
b.Viết các đồng phân ancol của X và gọi tên
c.Oxi hóa đồng phân ancol bậc 1 của X bởi CuO, đun nóng thu được chất Y. cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Ag. Tìm Y? Viết cá phương trình phản ứng xảy ra

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-06T09:08:33+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:10:26+00:00

  Đáp án:

  \({C_3}{H_8}O\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức phân tử của X là \({C_n}{H_{2n + 1}}OH\)

  \(2{C_n}{H_{2n + 1}}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_n}{H_{2n + 1}}ONa + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_X} = 2{n_{{H_2}}} = 0,3.2 = 0,6{\text{ mol}} \to {{\text{M}}_X} = 14n + 18 = \frac{{36}}{{0,6}} = 60 \to n = 3\)

  Vậy X là \({C_3}{H_8}O\)

  Các CTCT của X là :

  \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – OH\)  -propan-1-ol

  \(C{H_3} – CHOH – C{H_3}\) – propan-2-ol

  Oxi hóa X bởi ancol bậc 1 thu được Y có phản ứng tráng bạc.

  \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – C{H_2} – CHO + Cu + {H_2}O\)

  \(C{H_3} – C{H_2} – CHO + 2AgN{O_3} + 3N{H_3}\xrightarrow{{}}C{H_3} – C{H_2} – COON{H_4} + 2Ag + 2N{H_4}N{O_3}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )