Cho 36,8 g hỗn hợp cao và CaCO3 vào 5 lít dung dịch HCl vừa đủ thu được 4,48 lít khí CO2 điều kiện chuẩn a/ Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong

Question

Cho 36,8 g hỗn hợp cao và CaCO3 vào 5 lít dung dịch HCl vừa đủ thu được 4,48 lít khí CO2 điều kiện chuẩn
a/ Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
b/ nồng độ mol của dung dịch muối thu được
c/ nồng độ mol của dung dịch HCl

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-11-24T10:15:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:17:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nCO2= 2a+2b=4,48/22,4=0,2

  PT: CaO + 2HCl–> CaCl2 + H2O

         CaCO3 + 2HCl –> CaCl2 + H2O+ CO2

            0,2            0,4              0,2                            0,2

  mCaCO3= 0,2.100=20 (g)

  mCaO= 36,8-20=16,8 (g)

  nCaO= 16,8/56=0,3 (mol)

  %mCaO= $\frac{16,8}{36,8}$ .100%=45,65%

  %mCaCO3= $\frac{20}{36,8}$ .100%=54,35%

  giả sử V thay đổi ko đáng kể

  => CMCaCl2= $\frac{0,2+0,3}{5}$ =0,1M

  nHCl= 0,3.2+0,4=1(mol)

  CMHCl=1/5=0,2M

  0
  2021-11-24T10:17:34+00:00

  nCO2=4,48/22,4=0,2 mol

  Gọi xa là nCaO, y là n CaCO3

  Chỉ có CaCO3 td với HCl mới tạo ra khí CO2

  PTHH: CaO+2HCl–>CaCl2+H20

              0,3    0,6     ->0,3

  CaCO3+2HCl–>CaCl2+CO2+H20

    0,2<–   0,4       0,2        0,2

  mCaCO3=0,2.100=20g

  mCaO=mhh-mCaCO3=36,8-20=16,8g

  b)nCaO=16,8/56=0,3 mol

  nCaCl2 tổng ở cả 2 pt là : n=0,3+0,2=0,5 mol

  Cm=n/V=0,5/V 

  c) n tổng của HCl ở 2 pt=0,6+0,4=1 mol

  Cm=n/V=1/5=0,2M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )