Cho 4,05g Al phản ứng hoàn toàn với 500g dung dịch HCl 6,57% . Tính C% dung dịch tạo thành sau phản ứng ?

Question

Cho 4,05g Al phản ứng hoàn toàn với 500g dung dịch HCl 6,57% . Tính C% dung dịch tạo thành sau phản ứng ?

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-07-11T01:13:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:15:36+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2 ↑`

  `-` `n_{Al} = \frac{4,05}{27} = 0,15` `(mol)`

  `-` `m_{HCl} = \frac{500 xx 6,57}{100} = 32,85` `(g)`

  `->` `n_{HCl} = \frac{32,85}{36,5} = 0,9` `(mol)`

  `-` Xét TLD giữa `Al` và `HCl`, ta có:

  `-` `\frac{0,15}{2} < \frac{0,9}{6}`

  `->` `Al` hết, `HCl` dư.

  `->` Xét theo `(mol)` của `Al`.

  `-` Theo phương trình `n_{AlCl_3} = n_{Al} = 0,15` `(mol)`

  `->` `m_{AlCl_3} = 0,15 xx 133,5 = 20,025` `(g)`

  `-` Bảo toàn khối lượng, ta có:

  `-` `m_{Al} + m_{dd} = m_{ddspu} + m_{H_2}`

  `->` `m_{ddspu} = 4,05 + 500 – (0,225 xx 2) = 503,6` `(g)`

  `->` `C%_{AlCl_3} = \frac{20,025}{503,6} xx 100% = 3,97%`

  0
  2021-07-11T01:15:54+00:00

  Đáp án:

   $3,98$%

  Giải thích các bước giải:

   $2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2$

  $n_{Al}=4,05/27=0,15mol$

  $m_{HCl}=500.6,57/100=32,85g$

  $n_{HCl}=32,85/36,5=0,9mol$

  $⇒Al$ pứ hết $(n_{Al}<n_{HCl})$

  $m_{AlCl_3}=0,15.133,5=20,025g$

  $mdd_{AlCl_3}=4,05+500-0,225.2=503,6g$

  $⇒C$%$AlCl_3=20,025.100/503,6≈3,98$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )