cho 4,05g bột Al tác dụng với V lít khí oxi ở đktc thu được hh rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dd NaOH thu đc 1,68l H2 đktc . Biết các phản ứng xảy

Question

cho 4,05g bột Al tác dụng với V lít khí oxi ở đktc thu được hh rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dd NaOH thu đc 1,68l H2 đktc . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . TÍnh V?
GIÚP E VS MN ƠI E CẦN GẤP LẮM

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-04T01:09:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:10:32+00:00

  Đáp án:

   1,68l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2Al + 2NaOH + 2{H_2}O \to 2NaAl{O_2} + 3{H_2}\\
  n{H_2} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{1,68}}{{22,4}} = 0,075\,mol\\
  nAl = \dfrac{{0,075 \times 2}}{3} = 0,05\,mol\\
  nAl = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{4,05}}{{27}} = 0,15\,mol\\
  nAl\,\text{  phản ứng} = 0,15 – 0,05 = 0,1\,mol\\
  n{O_2} = \dfrac{{0,1 \times 3}}{4} = 0,075\,mol\\
  V{O_2} = n \times 22,4 = 0,075 \times 22,4 = 1,68l
  \end{array}\)

  0
  2021-10-04T01:10:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  X tác dụng với NaOH tạo khí

  ⇒ Al dư

  $n_{H2} = 0,075(mol)$

  $Al + NaOH + H_2O →NaAlO_2 +\frac{3}{2}H_2$

  Theo PT trên , $n_{Al(dư)} = \frac{2n_{H2}}{3} = 0,05(mol)$

  $⇒ n_{Al(pư)} = \frac{4,05}{27} – 0,05 = 0,1(mol)$

  $4Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3$

  $⇒ n_{O2} = \frac{3}{4}n_{Al(pư)} = 0,075(mol)$
  $⇒ V_{O2} = 0,075.22,4 = 1,68(lít)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )