Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm etan và etilen qua dung dịch Br2 thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra (các khí đo ở đktc). Thành phần % k

Question

Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm etan và etilen qua dung dịch Br2 thấy dung dịch nhạt màu và còn
1,12 lít khí thoát ra (các khí đo ở đktc). Thành phần % khối lượng của etilen trong hỗn hợp là

in progress 0
Maya 6 ngày 2021-12-04T07:14:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:16:10+00:00

  Đáp án:

   % mC2H4=73,7%

  Giải thích các bước giải:

  C2H6 không phản ứng với Br2

  C2H4 + Br2 —> C2H4Br2

  -> khí thoát ra là C2H6 -> nC2H6=1,12/22,4=0,05 mol

  n hỗn hợp khí=4,48/22,4=0,2 mol -> nC2H4=0,15 mol

  -> m hỗn hợp=mC2H6 + mC2H4=0,05.30+0,15.28=5,7 gam

  ->% mC2H4=0,15.28/5,7=73,7%

  0
  2021-12-04T07:16:12+00:00

  Đáp án:

   % mC2H4=73,7%

  Giải thích các bước giải:

  C2H6 không phản ứng với Br2

  C2H4 + Br2 —> C2H4Br2

  -> khí thoát ra là C2H6 -> nC2H6=1,12/22,4=0,05 mol

  n hỗn hợp khí=4,48/22,4=0,2 mol -> nC2H4=0,15 mol

  -> m hỗn hợp=mC2H6 + mC2H4=0,05.30+0,15.28=5,7 gam

  ->% mC2H4=0,15.28/5,7=73,7%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )