cho 4,48 lít SO2 tác dụng với 2,24 lít O2 theo pthh sau SO2 +02 to->SO3 sau phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít hỗn hợp khí gồm SO3,SO2,O2 tính thể t

Question

cho 4,48 lít SO2 tác dụng với 2,24 lít O2 theo pthh sau
SO2 +02 to->SO3
sau phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít hỗn hợp khí gồm SO3,SO2,O2
tính thể tích mỗi khí có trong hổn hợp
tính hiệu suất pư

in progress 0
Eva 1 năm 2021-08-09T10:50:11+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:51:23+00:00

  Đáp án: H=50% , VSO2=40%, VO2=20%, VSO3=40%

   

  Giải thích các bước giải:

   nSO2=0.2 (mol)

  nO2=0.1(mol)

  Xét tỉ lệ 0.2/2=0.1/1 nên Hiệu suất hoặc tính theo SO2, hoặc tính theo O2.

                          2SO2  +       O2    —->  2SO3

  Ban đầu      :      0.2               0.1                          (mol)

  Phản ứng    :       2x                x               2x         (mol)

  Sau phản ứng:   0.2 -2x       0.1 – x          2x          (mol)

  Do số mol sau phản ứng là 5.6/22.4=0.25 mol nên 0.2-2x + 0.1 -x + 2x=0.25 hay x=0.05 (mol)

  –> H=50%

  %VSO2 = 40%

  %VO2   = 20%

  %VSO3 = 40%

  0
  2021-08-09T10:51:39+00:00

  Đáp án:

   \(H=50\%\)

  \(\% {V_{S{O_2}}}  = 40\% ;\% {V_{{O_2}}} = 20\% ;\% {V_{S{O_3}}} = 40\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2S{O_2} + {O_2}\xrightarrow{{{V_2}{O_5},{t^o}}}2S{O_3}\)

  Ta có:

  \({V_{S{O_2}}} = 2{V_{{O_2}}}\) nên thể tích 2 chất ban đầu theo đúng tỉ lệ phản ứng, hiệu suất tính theo chất nào cũng được.

  Gọi thể tích \(O_2\) phản ứng là \(x\) suy ra \(SO_2\) phản ứng là \(2x\)

  Sau phản ứng:

  \({V_{S{O_2}}} = 4,48 – 2x;{V_{{O_2}}} = 2,24 – x;{V_{S{O_3}}} = 2x\)

  \( \to {V_{hh}} = 4,48 – 2x + 2,24 – x + 2x = 6,72 – x = 5,6\)

  Giải được: \(x=1,12\)

  Hiệu suất phản ứng:

  \(H = \frac{{1,12}}{{2,24}} = 50\% \)

  \(\% {V_{S{O_2}}} = \frac{{4,48 – 2x}}{{5,6}} = 40\% ;\% {V_{{O_2}}} = \frac{{2,24 – x}}{{5,6}} = 20\%  \to \% {V_{S{O_3}}} = 40\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )