cho 4,6gNa vào 95,4g H2O Tính C% dd sau phản ứng

Question

cho 4,6gNa vào 95,4g H2O
Tính C% dd sau phản ứng

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-10T07:47:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:49:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `Na + H_2O → NaOH + H_2` 

  Khối lượng dung dịch `NaOH` là :

  `m_{dd}=95,4+4,6=100(g)`

  Nồng độ phần trăm dung dịch là :

  `C%=(4,6)/100 .100%=4,6%`

  0
  2021-10-10T07:49:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )