cho 4.72g hỗn hợp A gồm fe và cu vào dd hno3 20% thì phản ứng vừa đủ thu được dung dịch B và 1.568l khí no(dktc) a) tính % khối lượng mỗi kim loại tro

Question

cho 4.72g hỗn hợp A gồm fe và cu vào dd hno3 20% thì phản ứng vừa đủ thu được dung dịch B và 1.568l khí no(dktc)
a) tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp a
b) tính nồng độ % muối b

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-20T06:48:19+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:49:28+00:00

  Đáp án:

   a) 59,32% và 40,68%

  b) 13,32% và 6,21%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 4HN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + NO + 2{H_2}O\\
  3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O\\
  {n_{NO}} = \dfrac{{1,568}}{{22,4}} = 0,07\,mol\\
  hh:Fe(a\,mol),Cu(b\,mol)\\
  56a + 64b = 4,72\\
  a + \dfrac{{2b}}{3} = 0,07\\
   \Rightarrow a = 0,05;b = 0,03\\
  \% {m_{Fe}} = \dfrac{{0,05 \times 56}}{{4,72}} \times 100\%  = 59,32\% \\
  \% {m_{Cu}} = 100 – 59,32 = 40,68\% \\
  b)\\
  {n_{HN{O_3}}} = 0,05 \times 4 + 0,03 \times \dfrac{8}{3} = 0,28\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}HN{O_3}}} = \dfrac{{0,28 \times 63}}{{20\% }} = 88,2g\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 4,72 + 88,2 – 0,07 \times 30 = 90,82g\\
  {n_{Fe{{(N{O_3})}_3}}} = {n_{Fe}} = 0,05\,mol\\
  {n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Cu}} = 0,03\,mol\\
  {C_\% }(Fe{(N{O_3})_3}) = \dfrac{{0,05 \times 242}}{{90,82}} \times 100\%  = 13,32\% \\
  {C_\% }(Cu{(N{O_3})_2} = \dfrac{{0,03 \times 188}}{{90,82}} \times 100\%  = 6,21\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-09-20T06:49:50+00:00

  a.

  -Gọi n Fe=x mol

          n Cu=y mol

  -có 4,72 g hỗn hợp:

  ⇒56x+64y=4,72 g (1)

  Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO↑+2H2O

   x→                                     x                      mol

  3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

   y→                                        $\frac{2y}{3}$                       mol

  ⇒n NO=x+$\frac{2y}{3}$=$\frac{1,568}{22,4}$=0,07 mol (2)

  Từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{56x+64y=4,72} \atop {x+\frac{2y}{3}=0,07}} \right.$ $\left \{ {{x=0,05} \atop {y=0,03}} \right.$ 

  %m Fe=$\frac{0,05.56}{4,72}$.100≈59,32 %

  %m Cu=100 % – %m Fe

              =100 % – 59,32 % =40,68 %

  b.

   Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO↑+2H2O

  0,05→0,2         0,05                                mol

  3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

  0,03→0,08        0,03                                  mol

  ⇒∑n HNO3=0,2+0,08=0,28 mol

  m ct HNO3=0,28.63=17,64 g

  ⇒mdd HNO3=$\frac{17,64.100}{20}$=88,2 g

  /

  mdd sau pứ=m hh+mdd HNO3-m NO

                      =4,72+88,2-0,07.30 =90,82 g

  -m ct Fe(NO3)3=0,05.242=12,1 g

  ⇒C% Fe(NO3)3=$\frac{12,1}{90,82}$.100≈13,32 %

  -m ct Cu(NO3)2=0,03.188=5,64 g

  ⇒C% Cu(NO3)2=$\frac{5,64}{90,82}$.100≈6,21 %

  ————————Nguyễn Hoạt————————

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )