Cho 4,8g Magie tác dụng vừa đủ với dd axit axetic 10% a) viết pt phản ứng b) tính khối lượng dung dich axit axetic đã dùng c) tính thể tích khí sinh

Question

Cho 4,8g Magie tác dụng vừa đủ với dd axit axetic 10%
a) viết pt phản ứng
b) tính khối lượng dung dich axit axetic đã dùng
c) tính thể tích khí sinh ra ở đktc

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-10-20T07:12:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:13:30+00:00

  a, $2CH_3COOH+ Mg \to (CH_3COO)_2Mg+ H_2$

  b,

  $n_{Mg}= \frac{4,8}{24}= 0,2 mol$

  => $n_{CH_3COOH}= 0,4 mol$

  $m_{dd CH_3COOH}= 0,4.60:10\%= 240g$

  c,

  $n_{H_2}= 0,2 mol$

  => $V_{H_2}= 0,2.22,4= 4,48l$

  0
  2021-10-20T07:13:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:Mg+2CH_3COOH→Mg(CH_3COO)_2+H_2↑$

  $b,n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CH_3COOH}=2n_{Mg}=0,4mol.$

  $⇒m_{CH_3COOH}=0,4.60=24g.$

  $\text{Vì axit axetic chiếm 10% của dd nên:}$

  $⇒m_{ddCH_3COOH}=$ $\text{24:10%}$ $=240g.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Mg}=0,2mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )