Cho 4,8g magie vào dung dịch HCl 2M (vừa đủ) a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)? b. Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau

Question

Cho 4,8g magie vào dung dịch HCl 2M (vừa đủ)
a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)?
b. Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-06T03:10:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T03:12:04+00:00

  a, $Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2$

  $n_{Mg}=\frac{4,8}{24}=0,2 mol$

  $\Rightarrow n_{H_2}= n_{MgCl_2}=0,2 mol$

  $V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l$ 

  b,

  $n_{HCl}= 2n_{H_2}=0,4 mol$

  $V_{HCl}=V_{dd}=\frac{0,4}{2}=0,2l$

  $\Rightarrow C_{M_{MgCl_2}}=\frac{0,2}{0,2}=1M$

  0
  2021-10-06T03:12:04+00:00

  $a,PTPƯ:Mg+2HCl\xrightarrow{} MgCl_2+H_2↑$

  $n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Mg}=0,2mol.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{HCl}=2n_{Mg}=0,4mol.$

  $⇒V_{HCl}=\dfrac{0,4}{2}=0,2l.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{MgCl_2}=n_{Mg}=0,2mol.$

  $⇒CM_{dd spư}=\dfrac{0,2}{0,2}=1M.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )