cho 4.8g Mg tác dụng dung dịch HCL (dư).Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư?dư bao nhi

Question

cho 4.8g Mg tác dụng dung dịch HCL (dư).Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư?dư bao nhiêu gam

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-18T14:23:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:25:05+00:00

  Đáp án:

   Chất dư là CuO

  Giải thích các bước giải:

  nMg==0,2 (mol) 

  nCuO= =0,15 (mol)

  PTHH:

        Mg  +  2HCl  →  MgCl2  +  H2↑   (1)

        H2  +  CuO  →   Cu  +  H2O    (2)

  theo (1) nH2(1)= 0,2 (mol)

  mà lượng H2 bay ra dùng để khử CuO

  ⇒nH2(2)=0,2 (mol)

  ⇒  ta có tỉ lệ số mol giữa H2 và CuO 

  ⇔ 0,2 > 0,15

  vậy H2 dư; CuO hết

  nH2 pứng =0,15(mol)

  ⇒nH2 dư=0,2-0,15=0,05 (mol)

  ⇒mH2=0,05 . 2=0,1 (g)

  Nhớ vote cho mk nha:3

  cảm ơn trước ><

  0
  2021-07-18T14:25:10+00:00

  nMg=$\frac{4,8}{24}$=0,2 (mol) 

  nCuO=$\frac{12}{80}$ =0,15 (mol)

  PTHH:

    Mg  +  2HCl  →  MgCl2  +  H2↑   (1)

    H2  +  CuO  →   Cu  +  H2O    (2)

  theo (1) nH2(1)= 0,2 (mol)

  mà lượng hidro bay ra dùng để khử CuO

  ⇒nH2(2)=0,2 (mol)

  ⇒  ta có tỉ lệ số mol giữa H2 và CuO 

   0,2 > 0,15

  vậy H2 dư;CuO hết

  nH2 pứng =0,15(mol)

  ⇒nH2 dư=0,2-0,15=0,05 (mol)

  ⇒mH2=0,05 . 2=0,1 (g)

  học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )