Cho 4 lit dung dịch glucozo lên men rượu thu được 35,84 lit khí cacbonic(đktc) a.Viết PTHH. b.Tính nồng độ của glucozo biết hiệu suất của phản ứng lên

Question

Cho 4 lit dung dịch glucozo lên men rượu thu được 35,84 lit khí cacbonic(đktc)
a.Viết PTHH.
b.Tính nồng độ của glucozo biết hiệu suất của phản ứng lên men là 80%

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-11-24T14:07:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:08:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nCO2= 35,84/22,4=1,6 (mol)

   PTHH: C6H12O6→2C2H5OH+2CO2

                 0,8                                 1,6

  mC6H12O6=0,8.180=144 (g)

  Vì H=80%=> mC6H12O6=144/80%=180 (g)

  n glucozo=180/144=1,25 (mol)

  CM glucozo= 1,25/4=0,3125 M

  (  giải thích : hiệu suất 80% tức là một lượng glucozo ban đầu chỉ phản ứng 80% thôi. => m gluco zo mà tính theo số mol nhỏ hơn số mol ban đầu=> dùng phép chia)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )