Cho 4x+y=1 Chứng minh rằng: $4x^{2}$+ $y^{2}$ ≥ $\frac{1}{5}$

Question

Cho 4x+y=1
Chứng minh rằng: $4x^{2}$+ $y^{2}$ ≥ $\frac{1}{5}$

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-10-28T14:12:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:13:51+00:00

  Ta có $4x+y=1$

  $\to y = 1-4x$

  Ta có : $4x^2+y^2$

  $ = 4x^2+(1-4x)^2$

  $ = 20x^2-8y+1$

  $ 20.\bigg(x^2-\dfrac{2}{5}x+\dfrac{1}{20}\bigg)$

  $ = 20.\bigg(x^2-2.x.\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{25}+\dfrac{1}{100}\bigg)$

  $ = 20.\bigg(x-\dfrac{1}{5}\bigg)^2 +\dfrac{1}{5} ≥ \dfrac{1}{5}$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x=y=\dfrac{1}{5}$

   

  0
  2021-10-28T14:13:58+00:00

  $4x+y=1⇒y=1-4x$

  $⇒4x^2+y^2$

  $=4x^2+(1-4x)^2$

  $=4x^2+1-8x+16x^2$

  $=20x^2-8x+1$

  $=20(x^2-\frac{2}{5}x+\frac{1}{20})$

  $=20(x-\frac{1}{5})^2+\frac{1}{5}≥\frac{1}{5}(đpcm)$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )