cho 44 g NAOH vào dung dịch chứa 400 ml H3PO4 1M A viết phương trình phản ứng B tính cm các muối trong dung dịch

Question

cho 44 g NAOH vào dung dịch chứa 400 ml H3PO4 1M
A viết phương trình phản ứng
B tính cm các muối trong dung dịch

in progress 0
Faith 1 năm 2021-08-23T19:17:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:18:35+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {C_{{M_{N{a_3}P{O_4}}}}} = 0,75M\\
  {C_{{M_{N{a_2}HP{O_4}}}}} = 0,25M
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_{NaOH}} = \frac{{44}}{{40}} = 1,1mol\\
  {n_{{H_3}P{O_4}}} = 0,4 \times 1 = 0,4mol\\
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = \dfrac{{1,1}}{{0,4}} = 2,75\\
   \Rightarrow \text{Phản rứng tạo ra 2 muối }N{a_3}P{O_4},N{a_2}HP{O_4}\\
  {H_3}P{O_4} + 3NaOH \to N{a_3}P{O_4} + 3{H_2}O\\
  {H_3}P{O_4} + 2NaOH \to N{a_2}HP{O_4} + 2{H_2}O\\
  b)\\
  hh:N{a_3}P{O_4}(a\,mol),N{a_2}HP{O_4}(b\,mol)\\
  3a + 2b = 1,1(1)\\
  a + b = 0,4(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow a = 0,3;b = 0,1\\
  {C_{{M_{N{a_3}P{O_4}}}}} = \dfrac{{0,3}}{{0,4}} = 0,75M\\
  {C_{{M_{N{a_2}HP{O_4}}}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,4}} = 0,25M
  \end{array}\)

  0
  2021-08-23T19:18:42+00:00

  Bài giải:

  a.

  `-n_{NaOH}=\frac{44}{40}=1,1(mol)`

  Vì `V_{H_3PO_4}=400(ml)=0,4(l)`

  `⇒n_{H_3PO_4}=0,4.1=0,4(mol)`

  Ta có: $2<T=\frac{n_{NaOH}}{n_{H_3PO_4}}=\frac{1,1}{0,4}=2,75<3$ 

  ⇒ Tạo `2` muối : `Na_2HPO_4;Na_3PO_4`

  – Gọi `n_{Na_2HPO_4}=x(mol)`

           `n_{Na_3PO_4}=y(mol)`

  `H_3PO_4+2NaOH→Na_2HP_4+2H_2O`

        x                2x          ←  x                             (mol)       

  `H_3PO_4+3NaOH→Na_3PO_4+3H_2O`

        y                3y          ←  y                             (mol)       

  `-n_{H_3PO_4}=x+y=0,4(mol)(1)`

  `-n_{NaOH}=2x+3y=1,1(mol)(2)`

  – Từ `(1)` và `(2)` , ta có hệ phương trình :

  $\left \{ {{x+y=0,4} \atop {2x+3y=1,1}} \right.$ $\left \{ {{x=0,1} \atop {y=0,3}} \right.$

  `-V_{dd..sau..pứ}=V_{dd..ban..đầu}=V_{H_3PO_4}=0,4(l)`

  `⇒CM_{Na_2HPO_4}=\frac{0,1}{0,4}=0,25(M)`

  `⇒CM_{Na_3PO_4}=\frac{0,3}{0,4}=0,75(M)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )