Cho 4g hỗn hợp hai anđêhit no , đơn chức mạch hở kế tiêđ nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch hỗn hợp lấy dư AgNO3/NH3 thu được 16,2g Ag ki

Question

Cho 4g hỗn hợp hai anđêhit no , đơn chức mạch hở kế tiêđ nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch hỗn hợp lấy dư AgNO3/NH3 thu được 16,2g Ag kim loại . Xác định CTPT của hai anđêhit và % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Ivy 26 phút 2021-10-09T04:46:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T04:47:23+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{C{H_3}CHO}} = 27,5\% ;\% {m_{{C_2}{H_5}CHO}} = 72,5\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của 2 andehit là \({C_n}{H_{2n}}O\)

  Trường hợp nếu 2 andehit không chứa HCHO

  \({n_{Ag}} = \frac{{16,2}}{{108}} = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{andehit}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,075{\text{ mol}} \to \overline {{M_{andehit}}}  = 14n + 16 = \frac{4}{{0,075}} = 53,33 \to n = 2,67\)

  Vì 2 andehit kế tiếp nhau nên là \(C{H_3}CHO;{C_2}{H_5}CHO\)

  Gọi số mol 2 andehit lần lượt là x, y.

  \( \to x + y = 0,075;44x + 58y = 4\)

  Giải được: x=0,025; y=0,05.

  \( \to \% {m_{C{H_3}CHO}} = \frac{{0,025.44}}{4} = 27,5\%  \to \% {m_{{C_2}{H_5}CHO}} = 72,5\% \)

  TH2: 2 andehit là \(HCHO;C{H_3}CHO\) lần lượt là x, y.

  \( \to 2x + 4y = 0,15\)

  \( \to 30x + 44y = 4\)

  Giải được nghiệm âm nên loại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )