cho 5,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Mg tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng ,thu được 5,6 lít khí SO2 (đkc). Khối lượng mỗi kim loại Al và M

Question

cho 5,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Mg tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng ,thu được 5,6 lít khí SO2 (đkc). Khối lượng mỗi kim loại Al và Mg trong hỗn hợp là :

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-13T17:19:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:20:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

   gọi a,b là số mol Al,Mg phản ứng

  =>27a+24b=5,1 (1)

  nSO2=$\frac{5,6}{22,4}$=0,25(mol)

  Al0-3e→Al+3                             S+6+2e→S+4

   a      3a                                                0,5    0,25

   Mg0-2e→Mg+2

  b          2b

  Theo BTe=>3a+2b=0,5 (2)

  từ (1) và (2)=>a=0,1

                           b=0,1

  =>mAl=0,1.27=2,7(g)

       mMg=0,1.24=2,4(g)

  0
  2021-10-13T17:20:59+00:00

  Đáp án:

   2,7g và 2,4g

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Al, Mg trước phản ứng lần lượt là \(a,b\)

  \(\to 27a+24b=5,1\)\(n_{SO_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\ \text{mol}\\ Al^0\to Al^{+3}+3e\\ Mg^0\to Mg^{+2}+2e\\ S^{+6}+2e\to S^{+4}\)

  Bảo toàn e \(\to 3a+2b=0,25.2=0,5\)

  \(\to a=b=0,1\)

  \(\to m_{Al}=0,1.27=2,7\ \text{gam}\\ m_{Mg}=0,1.24=2,4\ \text{gam}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )