Cho 5,1g một oxit của kim loại hóa trị lll tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCL 1,5M. Tìm CTHH của Oxit. Giải giúp mik vs, mik cảm ơn trc, mik cần trc hôm

Question

Cho 5,1g một oxit của kim loại hóa trị lll tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCL 1,5M. Tìm CTHH của Oxit.
Giải giúp mik vs, mik cảm ơn trc, mik cần trc hôm t6. ????????

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-04T10:49:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T10:50:12+00:00

  gọi oxit là R2O3

  2R2O3+12HCl=>4RCl3+6H2O

   nHCl=1.5*0.2=0.3(mol)

  =>nR2O3=$\frac{0.3*2}{12}$=0.05(mol) 

  =>MR2O3=$\frac{5.1}{0.05}$=102(g) 

  =>MR2=102-16*3=54

  =>R=54/2=27(Al)

  vậy kl cần tìm là nhôm (Al_)

  0
  2021-10-04T10:50:19+00:00

  Gọi CTHH của oxit: $R_2O_3$

  $PTPƯ:R_2O_3+6HCl\xrightarrow{} 2RCl_3+3H_2O$

  Đổi 200 ml = 0,2 lít.

  $⇒n_{HCl}=0,2.1,5=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{R_2O_3}=\dfrac{1}{6}n_{HCl}=0,05mol.$

  $⇒M_{R_2O_3}=\dfrac{5,1}{0,05}=102g/mol.$

  $⇒M_{R}.2+16.3=102$

  $⇒2M_{R}+48=102$

  $⇒2M_{R}=54$

  $⇒M_{R}=27g/mol.$

  ⇒ Kim loại hóa trị III cần tìm là Nhôm (Al)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )