cho 5,4 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 20% a) Tính khối lượng dung dịch HCL b) tính thể tích khí thoát ra ở đktc c) tính nồng độ phần trăm

Question

cho 5,4 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 20%
a) Tính khối lượng dung dịch HCL
b) tính thể tích khí thoát ra ở đktc
c) tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-06T15:20:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:21:46+00:00

  Đáp án:

  2Al + 6HCl –> 2AlCl3 + 3H2

  0,2       0,6          0,2         0,3

  $nAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)$ 

  $a/$ 

  $mHCl = 0,6.36,5 = 21,9 (g)$

  %$C_{HCl} = $$\frac{mct}{mdd}$$.100$

  ⇔$20 =$ $\frac{21,9}{mdd}$$.100 => mdd = 109,5 (g)$$

  $b/ VH2 = 0,3.22,4 = 6,72 (l)$

  $c/$

    $mdd_{spứ} = m_{Al} + mdd_{HCl} – m_{H2}$

  ⇔$mdd_{spứ} =  5,4   +   109,5  – 0,3.2 $

  $=> mdd_{spứ} =  114,3 (g)$      

  $mAlCl3 = 0,2.133,5 = 26,7 (g)$

  %$C_{AlCl3} = $$\frac{mct}{mdd}$$.100 = $$\frac{26,7}{114,3}$$.100 = 23,36$%

  0
  2021-10-06T15:22:04+00:00

  $a,PTPƯ:2Al+6HCl\xrightarrow{} 2AlCl_3+3H_2↑$

  $n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{HCl}=3n_{Al}=0,6mol.$

  $⇒m_{HCl}=0,6.36,5=21,9g.$

  $⇒m_{ddHCl}=\dfrac{21,9}{20\%}=109,5g.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=0,3mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,3.22,4=6,72l.$

  $c,m_{H_2}=0,3.2=0,6g.$

  $⇒m_{dd\ spư}=m_{Al}+m_{ddHCl}-m_{H_2}$

  $⇒m_{dd\ spư}=5,4+109,5-0,6=114,3g.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,2mol.$

  $⇒m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7g.$

  $⇒C\%_{AlCl_3}=\dfrac{26,7}{114,3}.100\%=23,36\%$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )