Cho 5,4 gam Nhôm tác dụng vừa đủ với axit clohidric (HCl). sau phản ứng thu được muối Nhôm clorua và khí hidro a)Viết pthh b. Tính V H2 thu được đktc

Question

Cho 5,4 gam Nhôm tác dụng vừa đủ với axit clohidric (HCl). sau phản ứng thu được muối Nhôm clorua và khí hidro
a)Viết pthh
b. Tính V H2 thu được đktc
c)TÍnh kl muối nhôm clorua tạo thành
d. Tính nồng độ % của dd HCL biết Kl dd axit là 150g

in progress 0
Everleigh 5 tháng 2021-07-18T14:40:57+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:41:59+00:00

  Đáp án:

   a)2AL+6HCl→2ALCl3+3H2↑ b)V H2=13,44 c)KL muối ra 19,6 

  Giải thích các bước giải: 

  b)Al+2HCl→AlHCl2+H2↑  mol al=5,4:27=0,2⇒mol H2=0,3⇒mH2=0,3.2=0,6⇒V H2=0,6.22,4=13,44 (l)                                                                                                                                       c)mol Al=0,2  PT1⇒mol AlCl2=0,2⇒mAlCl2=0,2.(27+35,5.2)=19,6(g)                                                 d)mHcl=0,6.36,5=21,9⇒C%Hcl=21,9/150.100=14,6%

  0
  2021-07-18T14:42:12+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2 ↑`

  b. `-` $n_{Al}$ `=` $\dfrac{5,4}{27}$ `= 0,2` `(mol)` 

  `-` Theo phương trình $n_{H_2}$ `= 0,3` `(mol)`

  `->` $V_{H_2(đktc)}$ `= 0,3 × 22,4 = 6,72` `(l)`

  c. `-` Theo phương trình $n_{AlCl_3}$ `= 0,2` `(mol)` 

  `->` $m_{AlCl_3}$ `= 0,2 × 133,5 = 26,7` `(g)`

  d. `-` Theo phương trình $n_{HCl}$ `= 0,6` `(mol)` 

  `->` $m_{HCl}$ `= 0,6 × 36,5 = 21,9` `(g)`

  `->` `C%_{HCl} =` $\dfrac{21,9}{150}$ ` × 100% = 14,6%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )