Cho 5,6 g Fe tác dụng với 300 g dung dịch H2SO4 4,9% sau phản ứng thu được V lít khí H2. Tìm V

Question

Cho 5,6 g Fe tác dụng với 300 g dung dịch H2SO4 4,9% sau phản ứng thu được V lít khí H2. Tìm V

in progress 0
Brielle 9 phút 2021-10-08T07:41:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:42:49+00:00

  Đáp án:

  $⇒V=V_{H_2}=2,24l.$

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:Fe+H_2SO_4\xrightarrow{} FeSO_4+H_2↑$

  $n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol.$

  $m_{H_2SO_4}=300.4,9\%=14,7g.$

  $⇒n_{H_2SO_4}=\dfrac{14,7}{98}=0,15mol.$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$ $\dfrac{0,1}{1}<\dfrac{0,15}{1}$

  $⇒H_2SO_4$ $dư.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Fe}=0,1mol.$

  $⇒V=V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-08T07:42:54+00:00

  $n_{Fe}=5,6/56=0,1mol$

  $m_{H_2SO_4}=300.4,9\%=14,7g$

  $⇒n_{H_2SO_4}=14,7/98=0,15mol$

  $PTHH :$

                                $Fe  +  H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑$

  $\text{Theo pt :          1 mol     1 mol}$

  $\text{Theo đbài :     0,1 mol   0,15 mol}$

  $\text{⇒Sau pư H2SO4 dư 0,15mol}$

  $⇒n_{H_2}=n_{Fe}=0,1mol$

  $⇒V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )