Cho 5,6 gam hỗn hợp anken làm mất màu vừa đủ dung dịch có 16 gam brom. a. Tìm CTPT của anken trên. b. Viết các CTCT có thể có và gọi tên các anke

Question

Cho 5,6 gam hỗn hợp anken làm mất màu vừa đủ dung dịch có 16 gam brom.
a. Tìm CTPT của anken trên.
b. Viết các CTCT có thể có và gọi tên các anken.

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-12-07T15:25:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:27:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gỌI CT của anken là CnH2n (n>=2)

  ta có nBr2=16/160=0,1mol

  CnH2n+Br2->CnH2nBr

    0,1 <-  0,1

  =>M =5,6/0,1=56g/mol

  =>14n=56==>n=4

  vậy CT của anken là C4H8

   C4H8 cho 4 đồng phân (trong đó có 2 đồng phân hình học): 
  + CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en. (chất này ko có đồng phân hình học) 
  + CH3-CH=CH-CH3 : but-2-en. (chất này có 2 đồng phân hình học). 
  *** CH3       CH3 
              C=C           : đồng phân này gọi là cis-buten. 
         H         H 
  *** CH3       H 
             C=C.            .: đồng phân này gọi là: trans – buten. 
         H        CH3 
  + CH2=C(CH3)-CH3 : 2-metylpropen.

   

  0
  2021-12-07T15:27:42+00:00

  $n_{Br_2}=\dfrac{16}{160}=0,1 mol= n_{\text{anken}}$ (bảo toàn $\pi$)

  $\Rightarrow M_{\text{anken}}=\dfrac{5,6}{0,1}=56=14n$

  $\Leftrightarrow n=4$

  Vậy CTPT anken là $C_4H_8$

  CTCT:

  (1) $CH_2=CH-C_2H_5$ (but-1-en)

  (2) $CH_3-CH=CH-CH_3$ (but-2-en)

  (3) $CH_2=C(CH_3)_2$ (metylpropen)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )