Cho 5,6 gam sắt tác dụng vừa đủ với 75 gam dung dịch HX (X là halogen) , sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A có nồng độ chất tan là 20,24%. Nế

Question

Cho 5,6 gam sắt tác dụng vừa đủ với 75 gam dung dịch HX (X là halogen) , sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A có nồng độ chất tan là 20,24%. Nếu cho lượng HX ở trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-11-21T07:53:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:55:08+00:00

  Đáp án:

  Không có halogen thỏa mãn

  Giải thích các bước giải:

  $nFe=\frac{5,6}{56}=0,1$

  Ta có:

  \(Fe+2HX \to FeX_{2}+H_{2}\)

  $nH_{2}=nFe=0,1mol$

  Khối lượng dd sau phản ứng:

  m=5,6+75-0,1.2=80,4

  c%$FeX_{2}=\frac{0,1.(56+X)}{80,4}=20,24%$

  \(\to\)X=53,3648

  Mà X là halogen

  ->Không có halogen thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )