Cho 5,6 lít anken (đkc) đi qua bình dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 7 gam. Tìm CTPT của anken? giải ra đàng hoàng giùm mình với nha <3

Question

Cho 5,6 lít anken (đkc) đi qua bình dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 7 gam. Tìm
CTPT của anken?
giải ra đàng hoàng giùm mình với nha <3

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-11-25T00:30:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:31:46+00:00

  Gọi CTPT anken là $C_nH_{2n}$

  $n_{C_nH_{2n}}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)$

  $\Delta m=7g=m_{C_nH_{2n}}$

  $\Rightarrow M=\dfrac{7}{0,25}=28=14n$

  $\Leftrightarrow n=2$

  Vậy CTPT anken là $C_2H_4$ (etilen)

  0
  2021-11-25T00:32:15+00:00

  Đáp án:

  \({C_2}{H_4}\)

  Giải thích các bước giải:

   Anken có dạng \({C_n}{H_{2n}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({C_n}{H_{2n}} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_n}{H_{2n}}B{r_2}\)

  \({n_{anken}} = \frac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25{\text{ mol}}\)

  Khối lượng bình tăng là khối lượng anken bị hấp thụ.

  \(\to {m_{anken}} = 14n = \frac{7}{{0,25}} = 28 \to n = 2\)

  Vậy anken là \({C_2}{H_4}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )