Cho 5,6g Fe tác dụng với oxi. a.Viết phương trình hóa học của phản ứng trên? b.Tính khối lượng của hợp chất tạo ra? c. Tính thể tích khí oxi cần dùng?

Question

Cho 5,6g Fe tác dụng với oxi.
a.Viết phương trình hóa học của phản ứng trên?
b.Tính khối lượng của hợp chất tạo ra?
c. Tính thể tích khí oxi cần dùng?

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-27T20:22:33+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:23:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 3Fe +2O2–>FE3O4

  b) n Fe =5,6/56=0,1(mol)

  n Fe3O4=1/3 n Fe =1/30(mol)

  m Fe3O4=1/30.232=116/15(g)

  c) n O2=2/3 n Fe =1/15(mol)

  V O2=1/15.22,4=112/75(l)

  0
  2021-10-27T20:24:21+00:00

  $n_{Fe}=5,6/56=0,1mol$

  $a/4Fe+3O_2\overset{t^o}\to 2Fe_2O_3$

  b/Theo pt :

  $n_{Fe_2O_3}=1/2.n_{Fe}=1/2.0,1=0,05mol$

  $⇒m_{Fe_2O_3}=0,05.160=8g$

  c/Theo pt :

  $n_{O_2}=3/4.n_{Fe}=3/4.0,1=0,075mol$

  $⇒V_{O_2}=0,075.22,4=1,68l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )