Cho 5,6g sắt vào 100ml dung dịch HCl 1M. Hãy: a. Tính lượng khí H² tạo ra ở đktc? b. Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao

Question

Cho 5,6g sắt vào 100ml dung dịch HCl 1M. Hãy:
a. Tính lượng khí H² tạo ra ở đktc?
b. Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu?
c. Nồng độ mol các chất sau phản ứng

in progress 0
Charlie 21 phút 2021-10-06T00:38:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:40:19+00:00

  $a,PTPƯ:Fe+2HCl\xrightarrow{} FeCl_2+H_2↑$

  $n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol.$

  Đổi 100 ml = 0,1 lít.

  $n_{HCl}=0,1.1=0,1mol.$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$ $\dfrac{0,1}{1}>\dfrac{0,1}{2}$

  $⇒Fe$ $dư.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,05mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,05.22,4=1,12l.$

  $b,Fe$ $dư.$

  $⇒n_{Fe}(dư)=0,1-\dfrac{0,1.1}{2}=0,05mol.$

  $⇒m_{Fe}(dư)=0,05.56=2,8g.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{FeCl_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,05mol.$

  $⇒CM_{FeCl_2}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5M.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )