Cho 500 ml dung dịch cuso4 0,4 m vào vừa đủ dung dịch naoh 20% thì thu được 1 kết tủa . lọc lấy kết tủa đem đun nóng cuối cùng thu được 1 chất rắn có

Question

Cho 500 ml dung dịch cuso4 0,4 m vào vừa đủ dung dịch naoh 20% thì thu được 1 kết tủa . lọc lấy kết tủa đem đun nóng cuối cùng thu được 1 chất rắn có khối lượng m gam
a, viết phương trình hóa học của phản ứng
b, tính khối lượng dung dịch naoh cần dùng
c, ttính giá trị m thu được
Mình đang cần gấp , mình cảm ơn các bạn

in progress 0
Kylie 4 tuần 2021-09-06T18:52:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:54:10+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Trả lời:

  $a, Pt1: CuSO_4+2NaOH \to Cu(OH)_2+Na_2SO_4$ 

      $Pt2: Cu(OH)_2 \xrightarrow{t^o} CuO+H_2O$

  $b, n_{CuSO_4}=0,5.0,4=0,2(mol)$

  $⇒n_{NaOH}=2.n_{CuSO_4}=2.0,2=0,4(mol)$

  $⇒m_{NaOH}=0,4.40=16(g)$

  $⇒m_{ddNaOH}=\dfrac{16.100}{20}=80(g)$

  $c, n_{CuO}=n_{Cu(OH)_2}=n_{CuSO_4}=0,2(mol)$

  $⇒m_{CuO}=0,2.80=16(g).$

  0
  2021-09-06T18:54:25+00:00

  `n_(CuSO_4)=0,5.0,4=0,2(mol)`

  `CuSO_4+2NaOH->Cu(OH)_2+Na_2SO_4`

  `0,2`                `0,4`

  $Cu(OH)\xrightarrow{t^o}CuO+H_2O$

  `m_(NaOH)=0,4.40=16(g)`

  `m_(dd  NaOH)=\frac{16}{20%}=80(g)`

  `c,`

  Bảo toàn `Cu`

  `n_(CuSO_4)=n_(CuO)=0,2(mol)`

  `=>m_(CuO)=0,2.80=16(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )