cho 50g dd K2CO3 27,6%vào 80g dd Ca(OH)2 13,875% thu được dd y và kết tủa y. a)tính y b)tính C% của dd x c) XĐ Vdd H2SO4 0,5M cần tác dụng hết dd C

Question

cho 50g dd K2CO3 27,6%vào 80g dd Ca(OH)2 13,875% thu được dd y và kết tủa y.
a)tính y
b)tính C% của dd x
c) XĐ Vdd H2SO4 0,5M cần tác dụng hết dd C

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-07T20:15:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T20:17:31+00:00

  `n_(K_2CO_3)=\frac{50.27,6%}{138}=0,1(mol)`

  `n_(Ca(OH)_2)=\frac{80.13,875%}{74}=0,15(mol)`

  `a,`

  `K_2CO_3+Ca(OH)_2->2KOH+CaCO_3`

  `0,1`                `0,1`              `0,2`          `0,1`

  Ta có tỉ lệ

  `n_(K_2CO_3)=\frac{0,1}{1}<n_(Ca(OH)_2)=\frac{0,15}{1}`

  `=>Ca(OH)_2` dư

   `m_(CaCO_3)=0,1.100=10(g)`

  `b,`

  `m_(dd)=50+80-10=120(g)`

  `C%_(Ca(OH)_2)=\frac{0,05.74}{120}.100=3,08%`

  `C%_(KOH)=\frac{0,2.56}{120}.100=9,33%`

  `c,`

  `2KOH+H_2SO_4->K_2SO_4+2H_2O`

  `0,2`              `0,1`

  `Ca(OH)_2+H_2SO_4->CaSO_4+2H_2O`

  `0,05`                    `0,05` 

  `V_(H_2SO_4)=\frac{0,15}{0,5}=3(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )