Cho 50ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16g Ag kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của

Question

Cho 50ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16g Ag kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozo đã dùng là

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-08-15T20:05:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:07:10+00:00

  `nAg = 0,02 (mol)`

  `Glucozo -> 2Ag`

   `=> n_(C_6H_(12)O_6)=1/2 nAg = 0,01 (mol)`

   `=>CM_(C_6H_(12)O_6)= 0,01:0,05=0,2(M)`

  0
  2021-08-15T20:07:39+00:00

  Đáp án: $0,2M$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Ag}=\dfrac{2,16}{108}=0,02(mol)$

  1 glu $\to$ 2Ag

  $\Rightarrow n_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{n_{Ag}}{2}=0,01(mol)$

  $V_{dd}=50ml=0,05l$

  $\to C_M=\dfrac{0,01}{0,05}=0,2M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )