cho 6.4 Cu tác dụng với 200ml Hcl 2M và NaNo3 1M.tính mCu(No3)2 tạo thành và VNO

Question

cho 6.4 Cu tác dụng với 200ml Hcl 2M và NaNo3 1M.tính mCu(No3)2 tạo thành và VNO

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-05T18:53:37+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:55:09+00:00

  $n_{Cu}=\dfrac{6,4}{64}=0,1(mol)$

  $n_{H^+}=n_{HCl}=0,2.2=0,4(mol)$

  $n_{NO_3^-}=n_{NaNO_3}=0,2(mol)$

  $3Cu+8H^++2NO_3^-\to 3Cu^{2+}+2NO+4H_2O$

  $\Rightarrow Cu$ hết

  $n_{NO}=\dfrac{0,1.2}{3}=\dfrac{1}{15}(mol)$

  $\Rightarrow V_{NO}=\dfrac{1}{15}.22,4=1,493l$

  $n_{NO_3^-\text{dư}}=0,2-\dfrac{1}{15}=\dfrac{2}{15}(mol)<2n_{Cu^{2+}}$

  Vậy sau phản ứng tạo thêm muối $CuCl_2$

  $\Rightarrow n_{Cu(NO_3)_2}=0,5n_{NO3^-\text{dư}}=\dfrac{1}{15}(mol)$

  $\to m_{Cu(NO_3)_2}=188.\dfrac{1}{15}=12,53g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )