Cho 6,7 gam nhôm phản ứng vừa đủ với m(g) dung dịch axit clohidric HCL 10% a) viết PTHH của phản ứng . b) tính khối lượng dung dịch HCL đã dùng . c) t

Question

Cho 6,7 gam nhôm phản ứng vừa đủ với m(g) dung dịch axit clohidric HCL 10%
a) viết PTHH của phản ứng .
b) tính khối lượng dung dịch HCL đã dùng .
c) tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng .

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-04T20:27:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T20:28:44+00:00

  $n_{Al}=6,7/27=0,248mol$

  $a.2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑$

  b.Theo pt :

  $n_{HCl}=3.n_{Al}=3.0,248=0,744mol$

  $⇒m_{HCl}=0,744.36,5=27,156g$

  $⇒m_{ddHCl}=\dfrac{27,156}{10\%}=271,56g$

  c.Theo pt :

  $n_{H_2}=3/2.n_{Al}=3/2.0,248=0,372mol$

  $n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,248mol$

  $⇒m_{AlCl_3}=0,248.133,5=33,108g$

  $m_{ddspu}=6,7+271,56-0,372.2=277,516g$

  $⇒C\%_{AlCl_3}=\dfrac{33,108}{277,516}.100\%=27,12\%$

   

  0
  2021-10-04T20:29:05+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

  a.n Al≈0,25 mol

   2Al+6HCl→2AlCl3+3H2

  0,25→0,75    0,25      0,375

  b.m ct HCl=0,75 x36,5=27,375 g

   mdd HCl =27,375 x100:10=273,75 g

  c.m ct AlCl3=0,25 x 133,5=33,375 g

   mdd sau phản ứng =m Al+mHCl-m H2

                                   =6,7+273,75- 0,375 x2=279,7 g

  C% AlCl3=33,375 x100:279,75≈11,93%

  ……………………………….chúc bn hk tốt…………………………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )