cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M thu được dung dịch x và khí NO[spk duy nhất của N+5]. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối

Question

cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M thu được dung dịch x và khí NO[spk duy nhất của N+5]. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là???
các bạn giải chi tiết hộ mình nha

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-09-13T13:18:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:19:25+00:00

  $n_{Fe}=0,12 mol$

  $n_{HNO_3}=0,4 mol$

  $Fe+4HNO_3\to Fe(NO_3)_3+NO+H_2O$

  $n_{Fe(NO_3)_3}=0,1 mol$

  $n_{Fe\text{dư}}=0,12-0,1=0,02 mol$

  $Fe+2Fe(NO_3)_3\to 3Fe(NO_3)_2$

  $n_{Fe(NO_3)_2}=0,02.3=0,06 mol$

  $n_{Fe(NO_3)_3}=0,1-0,02.2=0,06 mol$

  $\to m_{\text{muối}}=0,06.242+0,06.180=25,32g$

  0
  2021-09-13T13:19:36+00:00

  Đáp án:

   25,32g

  Giải thích các bước giải:

  nFe = 0,12 mol;  nHNO3 = 0,125.3,2 = 0,4 mol

  Giả sử tạo thành 2 muối Fe(NO3)2 x mol và Fe(NO3)3 y mol

  Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe = nFe(NO3)2 + nFe(NO3)3 => x + y = 0,12  (1)

  Ta có: nHNO3 = 4nNO  => nNO = 0,4 / 4 = 0,1 mol

  Bảo toàn e: 2nFe(NO3)2 + 3nFe(NO3)3 = 3nNO  =>  2x + 3y = 0,1.3   (2)

  Từ (1) và (2) => x = 0,06 và y = 0,06 mol

  => mmuối = mFe(NO3)2 + mFe(NO3)3 = 25,32 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )