Cho 6,72 lít SO2 (đkc)đi qua 37,5 ml NaOH 25% (d=1,28)thì muối gì tạo thành.Tính C% muối trong dd thu đc

Question

Cho 6,72 lít SO2 (đkc)đi qua 37,5 ml NaOH 25% (d=1,28)thì muối gì tạo thành.Tính C% muối trong dd thu đc

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-20T03:09:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:11:12+00:00

  Đáp án:

   46,43%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nS{O_2} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  m{\rm{dd}}NaOH = 37,5 \times 1,28 = 48g\\
  nNaOH = \dfrac{{48 \times 25\% }}{{40}} = 0,3\,mol\\
  \dfrac{{nNaOH}}{{nS{O_2}}} = \dfrac{{0,3}}{{0,3}} = 1\\
  NaOH + S{O_2} \to NaHS{O_3}\\
  nNaHS{O_3} = nNaOH = 0,3\,mol\\
  m{\rm{dd}}spu = 0,3 \times 64 + 48 = 67,2g\\
  C\% NaHS{O_3} = \dfrac{{0,3 \times 104}}{{67,2}} \times 100\%  = 46,43\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-10-20T03:11:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )