Cho 6 g hỗn hợp rắn Y gồm Fe, Feo, Fe2O3,Fe3O4 tan hết trong HNO3 dư thấy thoát ra 1.12l khí NO (spk duy nhất) và thu được dung dịch chứa m g muối. Tì

Question

Cho 6 g hỗn hợp rắn Y gồm Fe, Feo, Fe2O3,Fe3O4 tan hết trong HNO3 dư thấy thoát ra 1.12l khí NO (spk duy nhất) và thu được dung dịch chứa m g muối. Tìm m

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-07-24T20:14:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:15:29+00:00

  Đáp án:

  $m=21,78\ (gam)$

  Giải thích các bước giải:

  Quy đổi Y thành Fe, O

  Gọi số mol Fe, O lần lượt là x,y

  $⇒m_Y=56x+16y=6 \ ( gam)\ (1)$
  $n_{NO}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\ (mol)$

  Bảo toàn e:

  $3x-2y=0,05.3=0,15\ (2)$

  Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra: $x=0,09; y=0,06$

  BTNT Fe: $n_{Fe(NO_3)_3}=x=0,09\ (mol)$

  $⇒m=0,09.242=21,78 \ (gam)$

  0
  2021-07-24T20:16:11+00:00

  Đáp án:

   trg hình ạ

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )