Cho 7,2g magie tác dụng hết với dung dịch axit clohidric(HCl) a)Viết PTHH của phản ứng trên b)Tính thể tích khí H2 sinh ra (dktc)? (6,72 lít) c)Nếu d

Question

Cho 7,2g magie tác dụng hết với dung dịch axit clohidric(HCl)
a)Viết PTHH của phản ứng trên
b)Tính thể tích khí H2 sinh ra (dktc)? (6,72 lít)
c)Nếu dùng thể tích khí h2 trên để khử hoàn toàn sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt? (11,2g)

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-11-01T14:01:43+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:03:12+00:00

  Đáp án:a)Mg+2HCl->MgCl2+H2

   

  Giải thích các bước giải:b)số mol của 7,2g Mg là:7,2/24=0,3mol

  Mg+2HCl->MgCl+H2

   0,3->                      0,3mol

  =>vH2=0,3*22,4=6,72l

  c)Fe2O3+3H2->2Fe+3H2O

                  0,3->0,2mol

  mFe=0,2*56=11,2g

  0
  2021-11-01T14:03:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:Mg+2HCl→MgCl_2+H_2$

  $b,n_{Mg}=\frac{7,2}{24}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Mg}=0,3mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,3.22,4=6,72l.$

  $PTPƯ:Fe_2O_3+3H_2→2Fe+3H_2O$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe}=\frac{2}{3}n_{H_2}=\frac{2}{3}.0,3=0,2mol.$

  $⇒m_{Fe}=0,2.56=11,2g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )