Cho 7,2g một kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được 0,3 mol H 2 ở đktc. Xác định tên kim loại đã dùng.

Question

Cho 7,2g một kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được
0,3 mol H 2 ở đktc. Xác định tên kim loại đã dùng.

in progress 0
Eden 1 năm 2021-12-01T17:39:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:40:20+00:00

  Gọi $R$ là kim loại hóa trị II cần tìm

  $R+2HCl → RCl_2 + H_2$

  $0,3$                                  $0,3$         $(mol)$

  Theo phương trình ta có:

    $n_R=n_{H_2}=0,3$ $(mol)$

  ⇒ $M_{R}=$ $\frac{m_R}{n_R}=$ $\frac{7,2}{0,3}=24$ $(Mg)$ 

  Vậy kim loại cần tìm là $Mg$

  0
  2021-12-01T17:40:34+00:00

  Gọi CTHH của kim loại là M

  Ta có phương trình phản ứng: M + 2HC1 → $MCI_{2}$ + $H_{2}$ 

  Theo đề ra ta có: $n_{M}$ = $\frac{7,2}{M}$ 

  Theo PTHH: $n_{M}$= $n_{H2}$ = 0,3 mol =  $\frac{7,2}{M}$

  ⇒ M = $\frac{7,2}{0,3}$ = 24(g) 

  ⇒ NTK của M = 24 

  ⇒ M là kim loại Mg

  Vậy tên kim loại đã dùng là Mg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )