Cho 7,4g rượu no đơn chức mạch hở thu đc 17,6g CO2.Tìm CTPT ancol

Question

Cho 7,4g rượu no đơn chức mạch hở thu đc 17,6g CO2.Tìm CTPT ancol

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-11T19:03:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:05:23+00:00

  Dồn chất rượu: $CH_3OH$ (x mol), $CH_2$ (y mol)

  $\Rightarrow 32x+14y=7,4$       (1)

  $n_{CO_2}=\dfrac{17,6}{44}=0,4 mol$

  Bảo toàn C: $x+y=0,4$               (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,1; y=0,3$

  Số nhóm $CH_2$: $\dfrac{y}{x}=3$

  Vậy rượu là $C_4H_{10}O$

  0
  2021-10-11T19:05:50+00:00

  Đáp án:

   C4H10O

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_n}{H_{2n + 1}}OH + 1,5n{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
  nC{O_2} = \dfrac{{17,6}}{{44}} = 0,4\,mol \Rightarrow n{C_n}{H_{2n + 1}}OH = \dfrac{{0,4}}{n}\,mol\\
  M{C_n}{H_{2n + 1}}OH = \dfrac{{7,4}}{{\frac{{0,4}}{n}}} = 18,5n\\
   \Rightarrow 14n + 18 = 18,5n \Rightarrow n = 4 \Rightarrow CTPT:{C_4}{H_{10}}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )