cho 7,5g hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch HCl 36,5% thu được 7,84 lít khí(đktc) a. tính khối lượng và phần trăm khối lượng mỗi kim laọi trong hỗn hợp đầu

Question

cho 7,5g hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch HCl 36,5% thu được 7,84 lít khí(đktc)
a. tính khối lượng và phần trăm khối lượng mỗi kim laọi trong hỗn hợp đầu
b. tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng biết axit lấy dư 20%

in progress 0
Margaret 41 phút 2021-10-23T09:55:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T09:56:59+00:00

  Đáp án:

   a)%Mg=64%;% Al=36%

  $m_{Mg}$=4,8g;$m_{Al}$=2,7g

  b)$m_{MgCl_{2}}\approx $21%

  $m_{AlCl_{3}}\approx $15%

  $m_{HCl dư}\approx $15,3%

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:$n_{H_{2}}$=$\frac{7,84}{22,4}$=0,35 mol

  Đặt số mol của Al và Mg lần lượt là b và a(mol)

  Các phương trình hoá học xảy ra:

   Mg+2HCl    $\rightarrow $ $MgCl_{2}$+$H_{2}$     (1)

  a ——2a———————————–a  mol

  2Al+6HCl    $\rightarrow $ $2AlCl_{3}$+$3H_{2}$      (2)

  b—–3b———————————–$\frac{3b}{2} $  mol

  Ta có hệ phương trình:

  $\left\{\begin{matrix}
  \\ 24a+27b=7,5
  \\ a+1,5b=0,35
  \end{matrix}\right.$

  giải hệ phuoeng trình trên ta được: a=0,2 mol và b=0,1 mol

  a) $m_{Mg}$=0,2.24=4,8g Suy ra % Mg=$\frac{4,8}{7,5}.100%$=64%

  Suy ra % Al=100%-%Mg=100%-64%=36%

  $m_{Al}$=7,5-4,8=2,7g

  b)Theo pthh :$\sum n_{HCl}$=2a+3b=2.0,2+3.0,1=0,7 mol

  Suy ra khối lượng HCl phản ứng:

  $m_{HCl} phản ứng=0,7..\frac{100.36,5}{36,5}$=70g

  Vì lượng HCl lấy dư 20% nên lượng HCl thực tế đã lấy:

  $m_{HCl} thực tế=70+\frac{70.20}{100}$=84g

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  $m_{dug dịch sau phản ứng}=m_{kim loai}+m_{HCl lấy dư}$=7,5+84=91,5g

  Theo pthh (1) và (2) ta tính được:

  $m_{MgCl_{2}}=95.0,2=19g=>C%(MgCl_{2})=\frac{19}{91,5}.100%\approx $21%

  $m_{AlCl_{3}}=133,5.0,1=13,5g=>C%(MgCl_{2})=\frac{13,5}{91,5}.100%\approx $15%

  $m_{HCl dư}=14g=>C%(MgCl_{2})=\frac{14}{91,5}.100%\approx $15,3%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )