Cho 7,8g hon hop gom Al va Al2o3 tac dung hoan toan voi 1 luong dd hcl 7,3%( vua du cho phan ung) sau phan ung thu dc 3,361 lit khi do o dktc a) tinh%

Question

Cho 7,8g hon hop gom Al va Al2o3 tac dung hoan toan voi 1 luong dd hcl 7,3%( vua du cho phan ung) sau phan ung thu dc 3,361 lit khi do o dktc
a) tinh% khoi luong moi chat trong hon hop ban dau?
b)tinh khoi luong dd hcl can dung?
c) tinh nong do % cua cac muoi trong dd thu dc sau phan ung?

in progress 0
Valerie 4 tuần 2021-08-18T17:01:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:02:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \% Al = 34,6\% \\
  \% A{l_2}{O_3} = 65,4\% \\
  b)\\
  {m_{{\rm{dd}}HCl}} = 300g\\
  c)\\
  C{\% _{AlC{l_3}}} = 8,68\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15mol\\
  {n_{Al}} = \dfrac{2}{3}{n_{{H_2}}} = 0,1mol\\
  {m_{Al}} = n \times M = 0,1 \times 27 = 2,7g\\
  {m_{A{l_2}{O_3}}} = 7,8 – 2,7 = 5,1g\\
  \% Al = \dfrac{{2,7}}{{7,8}} \times 100\%  = 34,6\% \\
  \% A{l_2}{O_3} = 100 – 34,6 = 65,4\% \\
  b)\\
  {n_{A{l_2}{O_3}}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{5,1}}{{102}} = 0,05mol\\
  {n_{HCl}} = 3{n_{Al}} + 6{n_{A{l_2}{O_3}}} = 3 \times 0,1 + 6 \times 0,05 = 0,6mol\\
  {m_{HCl}} = n \times M = 0,6 \times 36,5 = 21,9g\\
  {m_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{21,9 \times 100}}{{7,3}} = 300g\\
  c)\\
  {n_{AlC{l_3}}} = {n_{Al}} + 2{n_{A{l_2}{O_3}}} = 0,2mol\\
  {m_{AlC{l_3}}} = n \times M = 0,2 \times 133,5 = 26,7g\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 7,8 + 300 – 0,15 \times 2 = 307,5g\\
  C{\% _{AlC{l_3}}} = \dfrac{{26,7}}{{307,5}} \times 100\%  = 8,68\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )