Cho 8,8g hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng hết với dd HCl thu được 4,48L khí H2 (đktc) a) Tính khối lượng của Mg, Fe b) Tính thành phần %

Question

Cho 8,8g hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng hết với dd HCl thu được 4,48L khí H2 (đktc)
a) Tính khối lượng của Mg, Fe
b) Tính thành phần %

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-11-24T18:40:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:42:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,     Mg+2HCl-> MgCl2 + H2

  mol  a                                   a

          Fe+2HCl-> FeCl2 + H2

  Mol  b                                  b 

   nH2= V :22,4= 4,48:22,4=0,2 mol

  => nH2= a+b =0,2 (1)

   mhh (hỗn hợp)= mMg+ mFe=8,8g

                               =24a+56b =8,8 (2)

  Từ (1) và (2) => a=0,075mol     b=0,125mol

   mMg= n.M= 24. 0,075 = 1,8g

   mFe= mhh -mMg=8,8-1.8 =7g

  b, %mMg=(mMg×100)/mhh= 20,5%

      %mFe= 100%-20,5%=79,5%

    

   

  0
  2021-11-24T18:42:48+00:00

  Đáp án:

  a. mMg=1,8

  ->mFe=7

  b. %mMg=20,45%

  %mFe=79,55%

  Giải thích các bước giải:

  n$H_{2}$=$\frac{4,48}{22,4}$=0,2mol

  Gọi số mol Mg và Fe là a và b

  Ta có 24a+56b=8,8

  Theo bảo toàn e:

  2a+2b=2.0,2=0,4

  ->a=0,075; b=0,125

  a. mMg=0,075.24=1,8

  ->mFe=8,8-1,8=7

  b. %mMg=$\frac{1,8}{8,8}$=20,45%

  %mFe=100%-20,45%=79,55%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )