cho 8,96lít hh propan và propen đi qua dd brom 0,2M thì thấy còn lại 2,24lít khí. tính V không khí cần đốt cháy hết 17,92lít hỗn hợp trên? Giúp mình v

Question

cho 8,96lít hh propan và propen đi qua dd brom 0,2M thì thấy còn lại 2,24lít khí.
tính V không khí cần đốt cháy hết 17,92lít hỗn hợp trên?
Giúp mình với ạ!!!

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-20T03:01:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:03:26+00:00

  Khi đưa HH khí qua dd Br2 thì chỉ có C3H6 pứ còn C3H8 thì không nên V khí thoát ra là của C3H8

  nC3H8=2,24/ 22,4=0,1 mol

  nHH=nC3H6+nC3H8

  0,4   =nC3H6+0,1

  –>nC3H6=0,3 mol

  n=17,92/ 22,4=0,8 mol

  Ta có: 0,8=2. 0,4

  Nên nC3H8=0,1. 2=0,2 mol

          nC3H6=0,3. 2=0,6 mol

  PTHH: C3H6+ 9/2 O2–>3CO2+3H20

              0,6   -> 2,7

  C3H8+5O2–>3CO2+4H20

  0,2  ->  1

  V O2 =(2,7+1). 22,4=82,88L

  V KK=5V O2=5. 82,88=414,4 L

                         

   

  0
  2021-10-20T03:03:30+00:00

  Đáp án:

   414,4l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_3}{H_6} + B{r_2} \to {C_3}{H_6}B{r_2}\\
  V{C_3}{H_8} = 2,24l\\
  \% V{C_3}{H_8} = \dfrac{{2,24}}{{8,96}} \times 100\%  = 25\% \\
  \% V{C_3}{H_6} = 100 – 25 = 75\% \\
  n{C_3}{H_8} = \dfrac{{17,92 \times 25\% }}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  n{C_3}{H_6} = \dfrac{{17,92}}{{22,4}} – 0,2 = 0,6\,mol\\
  {C_3}{H_8} + 5{O_2} \to 3C{O_2} + 4{H_2}O\\
  0,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\
  2{C_3}{H_6} + 9{O_2} \to 6C{O_2} + 6{H_2}O\\
  \,\,\,0,6\,\,\,\,\,\,\,\,2,7\\
  Vkk = (2,7 + 1) \times 22,4 \times 5 = 414,4l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )