Cho 9,6 (g) Cu tác dụng với khí Cl 2 dư. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành? Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Question

Cho 9,6 (g) Cu tác dụng với khí Cl 2 dư. Tính khối lượng sản phẩm tạo
thành? Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

in progress 0
Claire 3 ngày 2021-12-06T17:36:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:37:57+00:00

  Đáp án:

   Cu + Cl2 –> CuCl2 

  0,15                   0,15

  nCu=$\frac{9,6}{64}$ =0,15

  nCuCl2 thực tế=0,15.80%=0,12

  mCuCl2=0,12(64+71)=16,2g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T17:38:20+00:00

  $n_{Cu}=\dfrac{9,6}{64}=0,15 mol$ 

  Bảo toàn Cu, $n_{CuCl_2}=n_{Cu}=0,15 mol$

  $H=80\%$

  $\Rightarrow m_{CuCl_2}=0,15.135.80\%=16,2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )