Cho 9,65g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al tác dụng với ddHCl 20% vừa đủ, thấy thoát ra 7,28l khí (đktc) và dd A a) Tính % khối lượng Mỗi Kim loại trong hỗ

Question

Cho 9,65g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al tác dụng với ddHCl 20% vừa đủ, thấy thoát ra 7,28l khí (đktc) và dd A
a) Tính % khối lượng Mỗi Kim loại trong hỗn hợp?
b) Tính Khối lượng ddHCl cần dùng vừa đủ? Tính C% các chất trong dd A sau phản ứng?
c) cho dd A tác dụng với dd KOH 2M. Hãy tính: V dd KOH cần dùng để thu được kết ủa lớn nhất, tính khối lượng kết tủa đó

in progress 0
Daisy 5 ngày 2021-12-05T07:35:29+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:37:23+00:00

  Đáp án:a %mFe=58%  =%mAl=42%

  b mddHCl=118,625g %FeCl2=% %AlCl3=15,69%

  c m=20,7

   

  Giải thích các bước giải:

  anFe=x  nAl=y

  bảo toàn khối lượng 56x+27y=9,65

  nH2=0,325mol

  bảo toàn e 2x+3y=0,325*2=0,65 

  giải hệ x=0,1 y=0,15

  mFe=5,6 %mFe=5,6/9,65 *100=58%

  %mAl=100%-58%=42%

  b Fe+2HCl=FeCl2 +H2

  0,1      0,2       0,1         0,1

  2Al + 6HCl=2AlCl3 + 3H2

  0,15    0,45    0,15        0,225

  nHCl=0,2+0,45=0,65mol

  mHCl=23,725g

  mddHCl=23,725/20%=118,625g

  mdd sau phản ứng=mhh+mddHCl-mH2=127,625

  mFeCl2=12,7g   %FeCl2=9,95%

  mAlCl3==20,025g    %AlCl3=15,69%

  FeCl2+2KOH=Fe(OH)2 +2HCl

  0,1                       0,1

  AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 +3KCl

  0,15                       0,15

  mkeets tủa =mFe(OH)2+mAl(OH)3=20,7g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )