Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được V(lit) khí Cl2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính V và các muối thu được sau phản ứng.

Question

Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được V(lit) khí Cl2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính V và các muối thu được sau phản ứng.

in progress 0
Madeline 3 ngày 2021-12-07T17:27:42+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:29:40+00:00

  Đáp án:

   V Cl2=30,24 lít

  mKCl=40,23 gam

  mMnCl2=68,04 gam

  Giải thích các bước giải:

   2KMnO4 + 16HCl –> 2KCl + 2MnCL2 +5Cl2 + 8H2O

  Ta có: nKMnO4=94,8/(39+55+16.4)=0,6 mol

  Vì hiệu suất phản ứng là 90% 

  -> nKMnO4 phản ứng=0,6.90%=0,54 mol

  -> nCl2=5/2 nKMnO4 phản ứng=1,35 mol -> V Cl2=1,35.22,4=30,24 lít

  nKCl=nMnCl2=nKMnO4 phản ứng=0,54 mol

  -> mKCl=0,54.74,5=40,23 gam

  -> mMnCl2=0,54.(55+35,5.2)=68,04 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )