cho A = 2 – 5 +8-11+14 – 17+.+98 – 101 a,viết dạng tong quát của số hạng thứ n của A

Question

cho A = 2 – 5 +8-11+14 – 17+.+98 – 101
a,viết dạng tong quát của số hạng thứ n của A

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-05T15:52:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:53:16+00:00

  Đáp án:

  A = 2 – 5 +8-11+14 – 17+.+98 – 101

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T15:53:37+00:00

  A=2-5+8-11+…+98-101

  ⇒A=(2-5)+(8-11)+…+(98-101)

  ⇒A=-3+(-3)+…+(-3)

  ⇒A=-3×17

  ⇒A=-51

  *Cách làm: Nhóm 2 số liên tiếp; tìm số cặp số hạng theo công thức:(số cuối – số đầu): khoảng cách +1)

  (Học tốt nhé!)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )