Cho A = 2-5+8-11+14-17+…+98-101 a , Viết dạng tổng quát của số hạng thứ n của A b , Tính giá trị của biểu thức A

Question

Cho A = 2-5+8-11+14-17+…+98-101
a , Viết dạng tổng quát của số hạng thứ n của A
b , Tính giá trị của biểu thức A

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-24T23:58:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T23:59:44+00:00

  Đáp án:

  a, dạng tổng quát của số hạng thứ n của A

  A=2-5+8-11+14-17+……+n-(n-3)

  b,

  A=2-5+8-11+14-17+……+98-101

  ⇒A=(2-5)+(8-11)+…+(98-101)

  ⇒A=-3+(-3)+…+(-3)

  ⇒A=(-3)×17

  =-51

   

  0
  2021-10-24T23:59:49+00:00

  a)

  Các số hạng của `A` lập thành dãy số đều có khoảng cách là `3`. Các số hạng tại vị trí chẵn có vị trí âm.

  Nếu `N` chẵn Số hạng thứ `N = -[2+(N-1)×3]`

  Nếu `N` lẻ số hạng thứ `N = 2+(N-1)×3`

  b)

  Số các số hạng của `A` là: `{101-2}/3+1=34` (số hạng)

  Ghép `2` số hạng liên tiếp thành `1` cặp, ta có: `34÷2=17` (cặp)

  Mỗi cặp có giá trị là `-3`

  Vậy giá trị của biểu thức `A` là: `-3×17=-51`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )