Cho A=4-7^2020/7^2020+5+7^2021/7^2021 và B=1/7^2019. So sánh A với B. GIúp mình với ạ, mai mình thi rồi!

Question

Cho A=4-7^2020/7^2020+5+7^2021/7^2021 và B=1/7^2019. So sánh A với B.
GIúp mình với ạ, mai mình thi rồi!

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-08-12T02:14:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:15:42+00:00

  Đáp án:

  `A<B`

  Giải thích các bước giải:

  `A=(4-7^2020)/(7^2020)+(5+7^2021)/(7^2021)`

  `=>A=(28-7^2021)/(7^2021)+(5+7^2021)/(7^2021)`

  `=>A=(28-7^2021+5-7^2021)/(7^2021)`

  `=>A=(28+5)/(7^2021)`

  `=>A=33/7^2021`

  `B=1/7^2019`

  `=>B=(7^2)/(7^2019.7^2)`

  `=>B=49/7^2021`

  Do `49/7^2021>33/7^2021` nên `A<B`.

  0
  2021-08-12T02:15:50+00:00

  Tham khảo

   Xét `A=\frac{4-7^{2020}}{7^{2020}}+\frac{5+7^{2021}}{7^{2021}}`

  `⇒A=\frac{4}{7^{2020}}-1+\frac{5}{7^{2021}}+1`

  `⇒A=\frac{4}{7^{2020}}+\frac{5}{7^{2021}}`

  `⇒A=\frac{28}{7^{2021}}+\frac{5}{7^{2021}}`

  `⇒A=\frac{33}{7^{2021}}(1)`

  Có `B=\frac{1}{7^{2019}}=\frac{7^2}{7^{2021}}=\frac{49}{7^{2021}}(2)`

  Từ `(1)(2)⇒A<B(\frac{33}{7^{2021}}<\frac{49}{7^{2021}})`

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )